Kurs operatora walca drogowego klasa III do 8 ton

Kurs obejmuje 176 godzin zegarowych szkolenia w tym 92 godziny części teoretycznej oraz 84 godziny części praktycznej .

Celem kursu jest przygotowanie uczestników projektu do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego IMBIGS w zakresie obsługi walca drogowego klasy III do 8 ton. Szkolenie zakończy się egzaminem z możliwością uzyskania przez każdego uczestnika projektu Książki Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwa Kwalifikacyjnego IMBIGS do wykonywania zawodu operatora walca drogowego klasy III do 8 ton.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia jak i osoby pracujące.
  • powyżej 18 roku życia
  • preferowane są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
  • zamieszkujące powiaty: skarżyski, ostrowiecki, opatowski, kielecki (bez miasta KIELCE), konecki.

Uczestnicy projektu wnoszą opłatę w wysokości 270,00 zł (opłata obejmuje realizację szkolenia wraz z egzaminem.)

Kurs obejmuje poniższe działy:

  • Użytkowanie eksploatacyjne oraz dokumentacja techniczna maszyn roboczych.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Podstawy elektroniki maszyn roboczych.
  • Silniki spalinowe oraz elementy hydrauliki maszyn.
  • Budowa walca drogowego oraz technologia robót.
  • Zajęcia praktyczne.