Kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasy III

 Kurs obejmuje 176 godzin zegarowych szkolenia w tym 92 godziny części teoretycznej oraz 84 godziny części praktycznej

Celem kursu jest przygotowanie uczestników projektu do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego IMBIGS w zakresie obsługi koparek jednonaczyniowych klasy III do 25 ton. Szkolenie zakończy się egzaminem z możliwością uzyskania przez każdego uczestnika projektu Książki Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwa Kwalifikacyjnego IMBIGS do wykonywania zawodu operatora koparki.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia jak i osoby pracujące.
  • powyżej 18 roku życia
  • preferowane są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
  • zamieszkujące powiaty: skarżyski, ostrowiecki, opatowski, kielecki (bez miasta KIELCE), konecki.

Uczestnicy projektu wnoszą opłatę w wysokości 270,00 zł (opłata obejmuje realizację szkolenia wraz z egzaminem.)

Kurs obejmuje poniższe działy:

  • Użytkowanie eksploatacyjne oraz dokumentacja techniczna maszyn roboczych.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Podstawy elektroniki maszyn roboczych.
  • Silniki spalinowe oraz elementy hydrauliki koparek.
  • Budowa koparki jednojezdniowej oraz technologia robót.
  • Zajęcia praktyczne.