Informacje o projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Gd Consulting w partnerstwie z KB Training Katarzyna Błaszko- Grądzik zapraszają na bezpłatny kurs komputerowy ECDL „KOMPETENCJE ICT PODSTAWOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ XXI WIEKU” na poziomach A i B, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na 100 godzinny kurs z wykwalifikowaną kadrą, zakończony egzaminem zewnętrznym ECDL PROFILE DIGCOMP 16, który jako jedyny w pełni wypełnia Standard dla kompetencji cyfrowych.

Partnerem projektu jest firma KB Training Katarzyna Błaszko- Grądzik, która istnieje od 2012 roku. Przedsiębiorstwo działa w branży edukacyjnej i posiada stosowne uprawnienia do przeprowadzania egzaminów wydane przez PTI ( Polskie Towarzystwo Informatyczne).

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
-zamieszkują województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
-są osobami w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne) są osobami w wieku powyżej 50 roku życia, niezależnie od wykształcenia
-bezrobotne jak i pracujące

* koszt udziału w projekcie dla osób pracujących jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, osoby pracujące są zobligowane wnieść wkład własny w wysokości 216,87 zł (10% wartości kursu).
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi: 439 173, 90 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

REKRUTACJA TRWA!!